Voorwaarden

Artikel 1. Definities


1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.beautyfashion.store zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.beautyfashion.store  is een handelsnaam van Kapsalon Hair & Beauty en is een winkel/kapsalon die online kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Beautyfashion en de consument.

Artikel 2. Toepassing


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beautyfashion en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument.

2.2 Op alle bestellingen via www.beautyfashion.store accepteert de consument de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de aanvullende algemene voorwaarden van Beautyfashion.
 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst


3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beautyfashion. Beautyfashion is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Prijzen en kosten


4.1 Alle aanbiedingen van Beautyfashion zijn vrijblijvend. Beautyfashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De prijzen van Beautyfashion zijn inclusief 21% btw. De prijzen die op www.Beautyfashion.store worden genoemd zijn exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld). Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd.

4.3 De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht  zijn €6,95 binnen Nederland indien de bestelling lager is dan €50,-. Voor de hoogte van de verzendkosten maakt het niet uit of u één of meerdere artikelen bestelt.

4.4 Beautyfashion behoudt zich het recht op druk-, zetfouten en prijswijzigingen achteraf te kunnen corrigeren.
 

Artikel 5. Betalingen


5.1 Beautyfashion biedt op dit moment betalingen aan via iDeal.

Artikel 6. Levering


6.1 Beautyfashion betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Beautyfashion verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Beautyfashion streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

6.2 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen u in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 Aan de leveringsplicht van Beautyfashion zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.

6.5 Beautyfashion is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Bezorgadres en leveringsservice


7.1 Consument kan de bestelling thuis laten bezorgen of deze zelf afhalen in de winkel.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud


8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Beautyfashion op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 9. Retourneren / ruilen


9.1 Beautyfashion doet er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te retourneren in de winkel.

9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Beautyfashion retourneren, conform de door de Beautyfashion verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 Beautyfashion accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

9.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en); Consument dient het retouradres (welke staat vermeld op de retourbon) zelf te vermelden op het pakket op de manier zoals beschreven op de retourbon.

9.5 Als u een verkeerde of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangen heeft, kunt u dit aangeven op de retourbon en het terugzenden. Beautyfsahion betaalt in dat geval de retourskosten.

9.6 Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 10 dagen na ontvangst van uw retour terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

9.7 Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de transactie is gesloten. 

Artikel 10. Klachten


Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@beautyfashion.store.

10.2 Beautyfashion zal het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

10.3 Indien uw klacht gegrond blijkt te zijn vergoedt Beautyfashion uw aankoop en eventuele verzend- en retourskosten binnen 10 dagen.

10.3 Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
                                                           

Artikel 14. Overmacht


14.1 Beautyfashion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beautyfashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beautyfashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.


Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Beautyfashion en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Algemeen


Beautyfashion is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 02072145

BTW-nummer: 1081.37.867.B.01 

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

 
Beautyfashion / Hair & Beauty

Hoofdstraat 40

9356AX Tolbert

0594510199

Info@beautyfashion.store

www.beautyfashion.store